Меню
Your Cart

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – www.allegra-bg.com


Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия, съгласно които „Ивелтекс“ ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.allegra-bg.com. Съгласно тези условия всички Клиенти се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 www.allegra-bg.com е уеб сайт за електронна търговия, чрез който „Ивелтекс“ ЕООД предлага за продажба стоки с основни характеристики, публикувани в продуктовата част на сайта.

Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Ивелтекс“ ЕООД, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите на електронния магазин www.allegra-bg.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност.

Чл. 4. www.allegra-bg.com си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри.

Чл.5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката критерии и условия.

Чл. 6. Клиентите дават и изричното си съгласие за склюване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите, приемайки настоящите Общи условия.

 

ІІ. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл.7 Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт.

Чл.8. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): указаната цена на  предлаганите стоки, посочена до всеки конкретен артикул е за един брой, в български лева и с включен ДДС. Пътеките се предлагат на цена за линеен метър.

Чл.9. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули: разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани в раздел VI.
Когато транспортните разходи са за сметка на Клиента (при отказ от поръчка и др. случаи, изчерпателно описани по-долу), стойността им е посочена в раздел V
I и VIII.

Чл.10. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;

Чл.11. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката.

Чл.12. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А) Права и задължения на Клиента:

Чл.13.Клиентът има право:
– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
– да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.
allegra-bg.com при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след предварително потвърждение по телефона
/e-mail за наличност на желаната от него стока/стоки от представител на „Ивелтекс”ЕООД;

– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

Чл. 14. Клиентът носи пълна отговорност за попълнените и подадени в поръчката данни.

Чл.15.Клиентът се задължава:
– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

Б) Права и задължения на „Ивелтекс”ЕООД:

Чл.16.„Ивелтекс”ЕООД има право:
– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
– да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
– има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

Чл. 17. Електрония магазин www.allegra-bg.com гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

Чл.18.„Ивелтекс”ЕООД се задължава:
– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 19. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.allegra-bg.com, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.allegra-bg.com. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него, чрез интерфейса стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.
allegra-bg.com и настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.
allegra-bg.com и настоящите Общи условия.

Чл. 20. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Чл. 21. (1) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(2) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 22. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 23. Клиентът трябва да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при тяхната доставка.

Чл. 24. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

Чл. 25 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
1. Разглеждане на моделите. Клиентът избира продукт, който желае да поръча.
2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
3. При избор на бутон "виж количката"
 Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката в случай, че желае да се откажете от избрания продукт.
4. Преди приключване на поръчката Клиентът трябва да въведе данни за доставка, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с Общите условия за пазаруване, посочени в сайта на
„Ивелтекс”ЕООД. Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата. „Ивелтекс”ЕООД не носи отговорност за посочени невалидни данни за фактура или неиздадена такава, при липса на отметка с чек бутон и непопълнени данни преди финализиране на поръчка.
5. Приключване на поръчката. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи наложен платеж като начин на плащане. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
6. Процедурата приключва, чрез кликване върху бутона” Поръчай”.


(2) Финализиране на заявката става, чрез телефонно обаждане от представител на www.allegra-bg.com, за потвърждаване на подадената информация.

(3) При посочване от Клиента на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер в заявката се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Ивелтекс”ЕООД.

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 26. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.
(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока и важи за един брой от нея. При поръчка на пътеки, цената се калкулира на линеен метър.

Чл. 27. Плащането по направената поръчка се извършва, чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката. 

Чл. 28. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен ден, следващ датата на получаване на поръчката.

Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 29. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и съответно нова такава.
(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI . ДОСТАВКА

Чл. 30. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса (не включва качване по етажите), указан при заявката.

Чл. 31. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката за 1 артикул е съобразена със следната тарифа:

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА:

При поръчка до 200лв - 9.90лв фиксирана доставка до офис на ЕКОНТ- офис на СПИДИ.

При поръчка над 200лв – безплатна доставка  до офис на ЕКОНТ - офис на СПИДИ .

До АДРЕС фиксирана цена от 15лв.

Всички посочени цени са с включен ДДС

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаната от Клиента стока.

Чл. 32. Доставката се извършва с куриерска фирма до адрес или до техен офис. Доставката се осъществява в рамките на работния ден от 9-17ч. Заявки, подадени и потвърдени до 15:00ч се доставят на следващия ден ако артикулите, които са поръчани, са налични. Заявки, подадени в почивни и празнични дни, се доставят на втория работен ден. За селища без офис на куриера, доставката се извършва съгласно график за обслужване от куриера или до 3 дни ако селището не е включено в график.

Чл. 33. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 34. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 35. (1) Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

(2) При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента), касова бележка (плащане с наложен платеж).

Чл. 36. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.

(3) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 37. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

 (2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
– с неговото изпълнение;
– по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
– в други предвидени от закона случаи.

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

А) Отказ от доставена стока

Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. На основание чл. 57, т.3 от ЗЗП, Клиентът няма право на отказ от договора за доставка, за доставка на стоки, израбони по поръчка на потребителя и съобразно неговите индивидуални изисквания. Това важи, например за пътеки, които се изработват по зададени от клиента размери. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

 

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Ивелтекс” ЕООД по телефон/e-mail и чрез Формуляр за замяна и отказ, който се намира като Приложение в края на Общите условия и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната, чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел I от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Чл. 41. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.

Чл. 42. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 43. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 2часа след направената поръчка), за да уведоми "ALLEGRA carpets and more" както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

В) Рекламации

Чл. 44. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.
(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.
(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.
(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.
(5) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на „Ивелтекс” ЕООД

 

IX. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.  02/91-53-519
факс 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 93-30-565
факс: 02 / 98-842-18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: 02/ 93-56-113
Факс: 02/ 98-07-315
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 45. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 46.  Всеки един Клиент, с приемането на настоящите Общи условия, се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Клиента за това.

Чл. 47. Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Въпреки това „Ивелтекс” ЕООД не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни, предадени, чрез този уеб сайт, в случай на неправомерна намеса на трети лица.

 

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 48. (1) „Ивелтекс” ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.allegra-bg.com, както и настоящите Общи условия за ползването му, чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.
(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.
(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Ивелтекс” ЕООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 49. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 50. (1)Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента.

Чл. 51. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

Чл. 52. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Ивелтекс” ЕООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

Чл.53. www.allegra-bg.com, не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

Чл. 54. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Ивелтекс” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Ивелтекс” ЕООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 55. Цветовете на стоките, показани в сайта www.allegra-bg.com зависят от настройките на Вашия монитор и е възможно цветово отклонение.

Чл. 56. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Ивелтекс” ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл. 57. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.
(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 58. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 59. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.60. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 61. Настоящите общи условия влизат в сила за всички на 01.12.2019г.

XIV. ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 62. Уеб сайтът www.allegra-bg.com е собственост на „Ивелтекс” ЕООД и се управлява от него в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). С настоящата Политика Доставчикът има за цел да информира Клиента за начина, по който обработва лични данни в качеството си на администратор, както и за неговите права.

Чл. 63. Доставчикът не продава данните на Клиента на други дружества или трети лица. Ако Доставчикът предоставя данни на трети лица, то това са негови изпълнители, които обработват информацията от негово име, следвайки инструкциите и прилагайки стандарта за защита на личните данни.

Чл.64. Събиране и използване на лични данни
(1) Доставчикът събира, използва, съхранява и обработва личните данни на Клиента, които са му нужни за изпълнение на предоставяните от него стоки и услуги;
(2) Данните на Клиента в уеб сайта
www.allegra-bg.com служат за обработка на неговите поръчки. Също така могат да бъдат употребявани за цели, свързани с подобряване качеството на услугите.

Чл. 65. Видовете лична информация, които Доставчикът събира и начините, по които може да я използва.
(1) При извършване на покупка, сключване на договор – имената, телефон, електронния адрес и адреса за доставка на поръчаните от Клиента стоки;
(2) За издаване на фактура и обработването ѝ – имена, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
(3) Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер,електронен адрес.
(4) За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – име, електронен адрес, продукти, които са купени, пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

Чл. 66. За какви цели и на какво основание Доставчикът използва личната информация на Клиента.
(1) Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин www.
allegra-bg.com на основание сключването на договор;
(
2) Осчетоводяване и фактуриране на покупките от електронния магазин на основание законовото задължение за това;
(
3) На доставчиците с цел доставка на поръчаните от Клиента продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора;
(
4) Данни, свързани с управление на достъпа (идентификация), на основание дадено съгласие от Клиента;
(
5) Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Чл.67. Личната информация, която се събира от Доставчика, позволява да държи Клиентите в течение относно най-новите продукти и предстоящи събития на фирмата. Тя помага и да се подобрят услугите, съдържанието и рекламата. В случай, че Клиентът не желае да фигурира в списъка с адреси, може да се отпишете по всяко време.

Чл.68. Възможно е Доставчика да използва предоставената лична информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на www.allegra-bg.com

XV. БИСКВИТКИ

Чл.69. Уеб сайтът www.allegra-bg.com използва т.н. бисквитки, това са малки текстови файлове, които са запаметени в компютъра, смартфона или друго устройство, което се използва от уеб браузър на Клиента. Бисквитките се използват например за:
(1) правилното функциониране на кошницата, за да се завърши поръчка възможно най-лесно;
(2) запомняне на входните данни, така че да не се налага отново да бъдат въвеждани
(3) получаване на информации за следене на реклами
Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни, като например поддържане на рекламни дейност на Дружеството.

Чл.70. Използване на бисквитки
Бисквитките ползвани на www.
allegra-bg.com могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени в устройство на Клиента много по-дълго или докато ръчно не се отстранят.

Чл.71. Бисквитките също така могат да бъдат разделени на:
(1) аналитични, които помагат да бъде подобрена ползваемостта на сайта;
(2) конверсионни, които позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба;
(3) tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба;
(4) за ремаркетинг;
(5) сесийни, които са от голямо значение за функционалността на сайта.

Чл.72. Забраняване на бисквитките:
Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от всеки интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във всеки един браузър.
Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки могат да бъдат намерени на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android
• Iphone и Ipad

Бисквитките "cookies" ни помагат да Ви предоставим по-добро потребителско изживяване. С посещаването на сайта приемате, че можем да използваме бисквитки! Научете повече